Mitchell Whitmore (l) ist nur noch sechs Monate gesperrt. Foto: Yuri Koschetkow Yuri Kochetkov

Mitchell Whitmore (l) ist nur noch sechs Monate gesperrt. Foto: Yuri Koschetkow

Yuri Kochetkov

(dpa)