Aliona Savchenko und Bruno Massot in Aktion. Foto: Yuri Kochetkov Yuri Kochetkov

Aliona Savchenko und Bruno Massot in Aktion. Foto: Yuri Kochetkov

Yuri Kochetkov

(dpa)